Haciendafacil.com Gestoria online

haciendafacil.com

Una empresaria amb negoci propi del sector gestoria i assessoria, decideix empendre una nova línea de negoci online amb l’objectiu de captar nou client potencial i vendre serveis online pensats i dissenyats per a aquesta tipologia de client, arribant així a un nou mercat, tot el territori espanyol. Es realitza un estudi de mercat, se l’assessora sobre la part interna del negoci, formats dels serveis a vendre, se li realitza una estratègia de posicionament web, una estratègia a xarxes socials i se l’assessora sobre el sistema més adient de gestió d’aquest nou model de negoci.